Obsah

Společenský život v obci

Hasiči - SDH Sojovice

                      Fotoarchiv SDH Sojovice


Požární zbrojnice foto: RNDr. Aleš Střecha
Historie dobrovolných hasičů v Sojovicích
Druhá polovina 19. století byla v zemi ve znamení zakládání dobrovolných hasičských sborů. Občané si totiž uvědomovali,
že hašení případného požáru bývá doposud vždy zcela chaotické a záleží pouze na zručnosti sousedů a účastníků záchranných akcí, co všechno shoří a co se zachrání. Hašení požáru postrádalo řád a secvičenost hasících.

V roce 1889 se v Sojovicích zrodila myšlenka založit v obci "DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR", který byl také několika obětavými občany 15. září 1889 založen. Zakládajícími členy byli: Krumpholec Josef, Hanžl Josef, Hejnák Florian, Hnik Antonín, Kučera Čeněk, Moc Florian, Šikýř Jan, Novotný František, Novotný Václav, Skrčený František, Richtr Josef a Richtrmoc František. Celkem měl sbor 18 členů.

V tomto roce byly založeny ještě sbory v Hlavenci a Nedomicích, čímž se počet sborů v brandýském okrese zvýšil na 17. Prvním předsedou tehdejšího dobrovolného sboru byl Florian Moc, po dvaceti letech ho v roce 1911 vystřídal František Fiala. Jednatelem byl Josef Fidrant, který zároveň zastával funkci pokladníka. Prvním zbrojmistrem byl Čeněk Kučera, po něm Josef Hanžl. Začátky neměli tito zakládající členové nijak lehké, protože finančními prostředky do začátku tvořily pouze příspěvky od občanů.
Podle dochovaných záznamů sbor poprvé zasahoval u požáru v roce 1890, kdy 23. července o 4 hodině ranní vypukl na statku pana Matěje Prágra (tehdejšího starosty) požár, který se přičiněním zdejší hasičské jednoty omezil jen na obytné stavení. 

Členové hasičského sboru v roce 1913Sbor se již v roce 1890 zúčastnil "Župního sborového cvičení". První společný ples sboru se konal v roce 1892 a potom každý rok. Do činnosti sboru neblaze zasáhla první světová válka, většina členů společně s ostatními muži musela narukovat na frontu a tak mohla být činnost sboru obnovena až po roce 1918.V dalších letech se sbor zúčastňoval okrskových cvičení, a tak čestně reprezentoval obec Sojovice.
V roce 1930 již sbor čítal 23 činných a 60 přispívajících členů, v témže roce získal od obce novou motorovou stříkačku a byla postavena nová (první) hasičská zbrojnice. Někteří členové se také podíleli na činnosti ochotnického divadla, vždy s velkým úspěchem a za velké účasti občanů ze Sojovic a okolí.

Členové hasičského sboru v roce 1930 u nové stříkačkyVelká oslava se konala 21. června 1931, kdy zdejší sbor oslavoval 42. výročí svého založení. Na počest se konalo cvičení s požárním útokem. Do další činnosti zasáhla bohužel druhá světová válka, kdy byla jakákoliv činnost na pět let prakticky utlumena. Teprve po osvobození se začala opět rozvíjet činnost sboru naplno. V této době byl předsedou Prágr V., velitelem Hejnák F. a jednatelem Martinovský V.

První poválečná valná hromada hasičského sboru se konala dne 24. února 1946. Byly na ní vzpomenuty oběti této nešťastné války (jednatel Hradecký a Ladislav Cincibus).

V roce 1959 se konala okrsková soutěž v Kostelci nad Labem. Celkem se zúčastnilo 17 družstev. V této době je předsedou bratr A. Řehák mladší, jednatelem bratr F. Ježek. Od tohoto roku se sojovické družstvo hasičů zúčastňovalo každoročně pořádaných okrskových soutěží s dobrými výsledky.

Dne 29. dubna 1974 zakládá Přemysl Špaček čtyři "Družstva mladých požárníků". Celkem se zapojilo 40 žáků a dorostenců.

V roce 1977 byl zvolen novým předsedou našeho sboru Jaroslav Nágl.

14. června 1986 se konala okrsková soutěž v Hlavenci. Poprvé v historii sojovického hasičského sboru bylo sestaveno družstvo žen, které se umístilo na 1. místě. Do soutěží se zapojovalo během dalších několika let.
V sobotu 9. září 1989 se konaly oslavy stého výročí založení hasičského sboru v Sojovicích. V témže roce se uskutečnily i doplňující volby. Předsedou se stal Josef Krajíček ml., místopředsedou Jaroslav Nágl. 

Také v současné době pokračuje sbor v práci, kterou započali naši předkové. Ať už se jedná o sportovní zápolení v okrskových soutěžích, kde reprezentují sbor stále mladší členové, nebo o pořádání kulturních a sportovních akcí v průběhu celého roku. Mezi nejvýznamější patří Hasičský bál, Dětský den, Masopus, Výlety po naší vlasti a mnoho dalších .

SDH Sojovice - stav k 1. 1. 2018

Výbor SDH Sojovice

starosta: Jiří Vavřík
zástupce starosty: Ing. Martin Bureš, David Hradecký
jednatel: Ing. Jitka Šimáňová
velitel sboru: Filip Hradecký
zástupce velitele: Petr Belaj
pokladník: Jitka Šimáňová

 Soutěžní družstva:

3 družstva mužů, 3 družstva žen, 2 družstva starších žáků, 1 družstva mladších žáků

Členská základna: 160 členů

z toho: 23 žáků, 61 činných členů, 76 přispívajících členů

 

Vybavení sboru

PS 12 bez úprav – soutěžní pro družstva žáků
PS 12 TAZ 1,92 – nově zakoupena v roce 2013 za přispění obce Sojovice

                                                                                                           Ing. Jitka Šimáňová

(Historické fotografie z roku 1913 a 1930 převzaty s laskavým svolením autora z publikace "Obec Sojovice kronika)
 
SDH Sojovice - stav k 29.11.2019

Usnesení valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Sojovice,  konané dne 29. listopadu 2019 v Sojovicích.

Valná hromada zvolila:

 1.  starosta sboru -  Jiří Vavřík
 2.  náměstky (zástupce) starosty - Ing. Martin  Bureš,  Petr Ollé
 3.  velitel sboru- Zdeněk Brynych ml.
   zástupce velitele – Jan Novák
   hospodář sboru – Ing.Jitka Šimáňová
 4. jednatel sboru -  Ing. Jitka Šimáňová
 5. členy výboru – Ivana Pragera a Petru Veselou
  revizor sboru - František Hradecký

delegáty sboru ve složení Jiří Vavřík, František Hradecký, Petra Veselá, Ing. Jitka Šimáňová, Jan Novák