Obsah

HAVARIE KANALIZACE - RESTAURACE SOJOVICE, KULTURNÍ DŮM

V září jsme Vás informovali o havárii na části kanalizačního řadu od obecní restaurace podél kulturního domu, penzionu. Bohužel po upozornění z restaurace na neodtékající splašky a zaplavení suterénu restaurace byla provedena revize fa. Stavokomplet. Po odčerpání bylo zjištěno několik vážných závad. Část kanalizace od obecní restaurace byla vyhotovena již od počátku nekvalitně nebyla ve spádu, ale naopak do kopce. Dále v části u plynové nádoby je zakonzervován původní septik také v havarijním stavu - prosakující deštová voda. Okolo původního septiku je kanalizace 4x zalomena 90 stupňovými ohyby bez revizní šachty. Od této části kanalizace je zanesena do 2/3 písčitou zeminou, kterou neprošla kamera a ani tlaková voda ji nevyčistila. Potrubí bylo v této části popraskané, proto bylo přikročeno k okamžité opravě celého tohoto úseku a to formou kompletní výměny kanalizačních trubek od restaurace do odbočky na parkoviště u penzionu, tedy do nové kanalizace z loňského roku. Nově opravená kanalizace je v dostatečném spádu, takže bude bezproblémově funkční a je v přímém směru po demolici havarijního septiku. Zároveň se podařilo zachovat i místní zeleň, nemusela se kácet jedle douglaska, která je velmi vzrostlá a bylo by ji opravdu škoda. Nebyly narušeny ani kořeny. Má je opravdu hluboko. Byly vyhotoveny nové kanalizační přípojky z obecní restaurace, kulturního domu a penzionu. Zároveň byla svedena z těchto objektů i dešťová voda. Povrchy byli zpevněny štěrkovým kamením a zhutněny tak, aby zde mohli opět parkovat návštěvníci obecního úřadu, mateřské školky, penzionu a kulturního domu. Požádám Vás, aby jste již nadále na travnatých plochách před kulturním domem neparkovali. K definitivní úpravě povrchu komunikace připravíme projektovou dokumentaci a připravíme projekt k získání dotace.

Ing. Bc. Petr Obdržálek

Fotogalerie:  https://uloz.to/tamhle/ID6cs3qr7t5b