Navigace

Obsah

Základní informace o obci

Sojovice náves

 

 Současnost obce
Obec Sojovice je moderní, dynamická a rychle se rozvíjející obec. Díky krásné krajině a čisté přírodě tvoří vyhlášené místo pro rekreaci - na katastru obce jsou celkem 164 rekreační chaty soustředěné na území tří chatových osad Radešín, Severka a Kotlík.

V roce 1998 byla obcí schválena tzv. Komplexní urbanistická studie obce Sojovice
s vyjímkou dopravního řešení. Tato studie obsahuje výhled výstavby v obci na 20 až 30 let.

 Urbanistický vývoj obce
Obec byla během třicetileté války Švédy v roce 1632 naprosto zničena a proto se z původní historické vsi nedochovala žádná stavba. Nejstarší stavby mají tedy počátky až v druhé polovině 17. století.

Během své obnovy se obec začala rozvíjet směrem od brodu přes Jizeru převážně východním a severovýchodním směrem. Zástavba obce se rozvíjela kolem původní návsi, kde jsou soustředěny zděné statky, jejichž existence je doložena již v pozdně barokním období. Zástavba historického jádra Sojovic se postupně propojila s novější návsí - podélnou (ulicovou) a urbanistická struktura zástavby postupně získala charakter pravidelné uliční sítě. Dnes jsou Sojovice obec rekreačního charakteru, s novými vilami a rekreačními stavbami.

 Demografický vývoj obce
Pro obec Sojovice platí stejný demografický vývoj, jako pro většinu obcí v naší republice. Obec dosáhla maximálního počtu obyvatel v třicátých letech 20. století a od té doby počet obyvatel klesá.

V roce 1845 uvádí František Palacký v Popisu království Českého v Sojovicích 38 domů a 309 obyvatel. V roce 1870 se v "Typograficko-statistickém slovníku Čech" uvádí k roku 1860 stav 44 domů a 321 obyvatel, dle úředního sčítání lidu z roku 1898 měly Sojovice 74 domů a 519 obyvatel a v roce 1931 zde žilo 560 osob - 268 mužů a 292 žen. K 31. prosinci 2017 žilo v obci 544 obyvatel.

 Životní prostředí
Katastrální území obce je ovlivňováno tokem řeky Jizery, která katastrem protéká.

Obec leží v intenzivně zemědělsky využívané oblasti na samém okraji dvou kdysi velmi bohatých a vyhledávaných honiteb, které patřily k brandýskému panství a k panství v Lysé nad Labem. Z dřívějšího mohutného lesního bohatství zde však dnes zůstaly pouze zbytky.

V k.ú Sojovice se nachází Chráněná krajinná oblast Černý Orel je to přírodní památka ev. č. 2459 na katastrálních územích Káraný (Okres Praha-východ), Otradovice a Sojovice v okrese Mladá Boleslav. Poprvé vyhlášena v roce 1933 Ministerstvem školství a národní osvěty. Nově vyhlášena Nařízením Středočeského kraje č. 4/2013 ze dne 15. dubna 2013. Správa AOPK Praha. 

Chráněné území je součástí komplexu bývalých královských lesů. Původně předmětem ochrany bylo hnízdiště pestře zbarveného ptáčka - mandelíka hajního. V posledních letech ale jeho výskyt nebyl zaznamenán. 
Dnes je chráněna část nivy řeky Jizery s bohatými nivními půdami a pak především rovinatý terén se zachovalou ukázkou polabských lipových doubrav, luhů a lučních porostů na dolním toku Jizery. V porostu dominuje dub zimní s příměsí břízy a především pak lípy.

Důvodem ochrany je část nivy řeky Jizery s výskytem naturových biotopů listnatých lesů, nivních luk a trávníků, živočišný druh modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a jeho biotop.

Zdejší klimatické poměry jsou dány polohou území uvnitř rozsáhlého teplého klimatického regionu středního Polabí. Léto je zde dlouhé, teplé a suché (50-60 letních dnů, průměrná teplota července přes 18°C, průměrný úhrn srážek v období červen až srpen okolo 210 mm). Jaro je teplé až mírně teplé, stejně i podzim (průměrná teplota dubna a října je okolo 8,5°C). Zima je krátká, mírně teplá, až velmi suchá (průměrná teplota ledna -1,6°C, úhrn srážek za prosinec až únor necelých 100 mm, délka trvání sněhové pokrývky asi 40 dnů).

Obec leží v krásné krajině podél řeky Jizery, kde jsou ideální podmínkami pro vodní turistiku, rybolov a částečně i koupání. Na katastru obce jsou celkem tři rekreační osady se 164 chatami. Výhodou je i velmi dobré spojení s Prahou - rychlostní komunikace Praha-Mladá Boleslav je vzdálena cca 3 km.

Občanská vybavenost
Obec je ve srovnání s obcemi obdobné velikosti poměrně slušně občansky vybavena. Kromě nově zrekonstruované školy je v obci v moderní budově obecního úřadu umístěna školka.

Ve tří pavilonovém Domě služeb, postaveném v roce 1986, je umístěna ordinace lékaře, obecní knihovna, kadeřnictví a pošta. V obci je požární zbrojnice, místní hasičský sbor se aktivně zúčastňuje všech okresních cvičení. Sokol Sojovice má k dispozici sokolský areál, který je využíván jako veřejné sportoviště pro hraní tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Obec je napojena na čističku odpadních vod, která však není v majetku obce, ale sousedního Skorkova. V obci je obchod se smíšeným zbožím a několik restaurací.