Obsah

Společenský život v obci

Myslivci


Českomoravská myslivecká jednota
Dne 3. března 1962 se uskutečnila v hostinci Jednoty u Steidlů slučovací schůze L.M.S. Sojovice a L.M.S. Skorkov. Přítomno bylo 21 členů, kteří se dohodli na novém názvu Myslivecká společnost Sojovice - Skorkov. Předsedou byl zvolen p. Kučera František, místopředsedou p. Houska Antonín a mysliveckým hospodářem p. Hradecký Josef.

V současné době výkon práva myslivosti vykonává Myslivecké sdružení Sojovice, které zastupuje

předseda p. Josef Skalský z Brandýsa,
tel: +420 603 505 706 
e-mail: alvinsatya@seznam.cz
 

mysliveckým hospodářem je p. Ing. Filip Procházka ze Sojovic,
tel: +420 724 085 542 
e-mail:  filip.prochazka@stromc.cz

 

 

    Honební společenstvo Sojovice.

Honební společenstvo Sojovice vzniklo dne 22.12. 1992 dle zákona o myslivosti a je registrováno pod č. 45 magistrátem města Mladá Boleslav odbor Životního prostředí. HS Sojovice je neziskovou organizací a je držitelem honitby Sojovice.

HS je tvořeno vlastníky honebních pozemků, které jsou v k.ú. Sojovice, Skorkov, Otradovice, Podbrahy a Stará Lysá, kteří jsou členy HS Sojovice.

Honitba Sojovice byla uznána Okresním úřadem Mladá Boleslav dne 5.3. 1993. Byla dána do souladu se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. dne 6.12. 2002 Magistrátem města Mladá Boleslav.

Honitba v současné době má výměru 810ha honebních pozemků. Je vytvořena honebními pozemky členů HS Sojovice o výměře 598ha a pozemky LČR s.p. o výměře 212ha. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.1. 2004 je v severní části honitby 41,3049ha nehonebních pozemků. Honební pozemky od LČR jsou přičleněny k honitbě na základě výměny honebních pozemků s HS Sojovice.

 

Starostou HS od 22.12. 1992  do r. 2002  byl pan Prášek -     Otradovice

Starostou HS od  r. 2002 do   1.12. 2012 byl pan J. Macura  - Skorkov

Starostou HS od 1. 12. 2012 do 13.11. 2022 byl pan Ing. Jiří Krucký  

                     a výbor HS ve složení – Ing. Václav Pokorný – místostarosta

                                              členové: V. Štěpán – Podbrahy

                                                             J. Bělik – Sojovice 

                                                             I. Práger – Sojovice

 

současným starostou od 13.11. 2022 je pan Ing. Petr Pokorný – Praha

                                                            Ing. Václav Pokorný místostarosta -  Sojovice

                                                             prof. Ing. Václav Hejnák myslivecký hospodář – Praha

                                   členové výboru Ing. Aleš Mňuk – Otradovice

                                                              Václav Štěpán - Tuřice          

Od svého vzniku HS Sojovice uzavíralo nájemní smlouvu na honitbu Sojovice s Myslivecké sdružení Sojovice – Skorkov později Mysliveckému spolku Sojovice-Skorkov z.s.. V současné době provozuje  HS Sojovice, jako držitel honitby, honitbu Sojovice ve vlastní režii. Myslivost je provozována dle schválených stanov HS a dle Provozního řádu HS Sojovice. Myslivost řídí výbor HS. Povolenky k lovu vystavuje myslivecký hospodář na každý myslivecký rok dle Provozního řádu a na základě rozhodnutí výboru HS.                                             

Na honitbě Sojovice o výměře 810 ha honebních pozemků v současné době vykonává právo myslivosti HS Sojovice.