Navigace

Obsah

Registr oznámení


Zákon č. 159/2006 Sb. - O střetu zájmů

Vítejte v registru oznámení obce Sojovice.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede tajemník obecního úřadu a v obcích, kde tajemník obecního úřadu není , starosta,

2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) rodné číslo žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě), dle občanského průkazu.
 

Nahlížení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné na adrese:

http://sojovice.centralni-adresa.net


Podání žádosti:
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Sojovicích,  294 75 Sojovice 166.
Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:
- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Sojovicích,  294 75 Sojovice 166.
- nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla:
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na obecním úřadě, kancelář referentky obecního úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:
Obecní úřad Sojovice,
294 75 Sojovice 166
tel. 326 921 132, fax 326 921 120
e-mail: obec.sojovice@sojovice.cz